POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

V rámci poskytování našich služeb Vám zajistíme provedení výchozí a periodické* kontrolní činnosti (zkrátka revize), servis, opravy a montáž těchto požárně bezpečnostních zařízení:

Hasicí přístroje

hasicí přístroje přenosné (práškové, vodní, sněhové CO2, pěnové, halonové) i pojízdné (práškové, sněhové CO2, pěnové) různých velikostí (např. 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, apod.), vč. jejich příslušenství (držáky, kryty, apod.).

*Kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů, požárních hydrantů, požárních uzávěrů, protipožárního utěsnění a ucpávky, atd., podle vyhlášky MV ČR č.246/01 Sb., ve znění p.p., musí být prováděna nejméně 1x ročně, včetně vypracování Revizní zprávy o stavu provozuschopnosti.

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek, které se dělí do následujících tříd:
▪ A – pevné látky – vhodné jsou vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje,
▪ B – hořlavé kapaliny – je možné použít pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje,
▪ C – plyny – používají se práškové a sněhové hasicí přístroje,
▪ D – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy) – hasí se speciálními prášky,
▪ E – elektrické zařízení pod proudem – hasí se práškovým nebo sněhovým přístrojem,
▪ F – jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních – hasí se speciálním hasivem.

Na hasicích přístrojích je uvedena i jejich hasicí schopnost. Například „34 A“ znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 3,4 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Požární hlásiče, detektory kouře a plynů

Pro zachování vyšší bezpečnosti a požární ochrany vašeho domova je ideální volbou montáž požárních hlásičů. Ty dokáží detekovat vznikající požár a upozornit své okolí při nebezpečí nadýchání zplodin a udušení. Správným výběrem zajistíte optimální ochranu a minimalizujete případné škody při nehodě a komplikace při použití.
▪ kouřový požární hlásič (má nejuniverzálnější použití jak v domácnosti, tak v kancelářích, avšak není vhodný do prostor s tvorbou páry nebo velké prašnosti, např. koupelny, prašné provozy nebo místnosti s krbem či kamny).
▪ ionizační požární hlásič (používá ze zejména do místností, kde nelze použít kouřový požární hlásič z důvodu prašnosti nebo vlhkosti, avšak není vhodný do místnosti s krbem nebo kamny).
▪ teplotní požární hlásič (je vhodný zejména do místností, kde může dojít k tvorbě kouře během provozu, jako jsou kotelny, místnosti s krbem či kamny, přičemž hlásič funguje na principu rychlého nárůstu teploty, takže mu nevadí kouř z kamen).
▪ hlásič oxidu uhelnatého (umisťuje se ke karmám a kotlům a zajistí upozornění na tvorbu jedovatého oxidu uhelnatého, který začne vznikat při špatném přisávání kyslíku ke spotřebiči).
▪ hlásič hořlavých plynů (pokud máte jakýkoliv spotřebič používající plyn nebo uskladněné plynové bomby, je vhodné do stejné místnosti umístit i plynový hlásič, který upozorní na jakýkoliv únik hořlavého plynu).

Požární hydranty

▪ hydrantové systémy s tvarově stálou hadicí plechové i prosklené, s průměrem D 19mm, D 25mm, délkou hadice 10m, 20m, 30m, příp. pěnotvorné hydrantové systémy,

▪ proudnice přímé i uzavíratelné v provedení C, D,

▪ hydrantové hadice v provedení D 25, C52,

▪ hydrantové ventily (hliník, mosaz) v provedení D 25, C52, přechody, spojky, klíče, víčka,

▪ hydrantové skříně v provedení D, C,

▪ venkovní nadzemní a podzemní hydranty, hydrantové nástavce, skříně s vybavením i bez.

Protipožární dveře (požární uzávěr), požární větrací mřížky, revizní protipožární dvířka

▪ protipožární dveře dřevěné, ocelové, prosklené s požární odolností EI, EW, S 15-90 minut, vč. samozavíračů.

Těsnění spár, dilatačních spár, požárně bezpečné prostupy potrubí a kabelů různými montážními postupy systémů požární ochrany (tmely, nástřiky, nátěry, pěny, manžety, rukávy, pásky, tvarovky, zátky, malty) výrobců HILTI, INTUMEX, PROMAT

Protipožární prostupy (hořlavých i nehořlavých potrubí, kabelů, kombinované instalace) ve stěnách, podlahách, stropech, spárách opláštění a v dilatačních spárách stěn a podlah.

Protipožární konstrukce (stěny, příčky, podhledy) a obklady ocelových konstrukcí

▪ konstrukce bránící šíření ohně a kouře s požární odolností až 180 minut.

Protipožární nátěry dřeva a kovu

▪ systémy k ochraně dřevěných a ocelových konstrukcí nátěrem zpěnitelné hmoty, za účelem zvýšení požární odolnosti dané konstrukce.

Požární a bezpečnostní značení.

- nabízíme široký sortiment vysoce odolných bezpečnostních tabulek a značení v provedení na samolepící fólii, plastu, hliníku, smaltu a fotoluminiscenční v těchto kategoriích:

▪ únikové bezpečnostní tabulky a směry úniku,

▪ zákazové bezpečnostní tabulky,

▪ výstražné bezpečnostní tabulky,

▪ příkazové bezpečnostní tabulky,

▪ hlavní uzávěry a vypínače, značení potrubí,

▪ značení elektro, na stavby, technické plyny,

▪ požární prostředky,

▪ výstražné bezpečnostní pásky, protiskluzové pásky a nátěry, podlahové značení,

▪ lékárničky na pracoviště a autolékárničky.

Veškerá osvědčení a oprávnění k provádění kontrol hasicích přístrojů, požárních hydrantů, kontrole a montáži protipožárních utěsnění a ucpávek, apod. Vám předložíme na požádání.

POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

V rámci poskytování našich služeb Vám zajistíme veškerou technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, BOZP a hygieny práce:

▪ školení o požární ochraně zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek, preventistů, apod. odborně způsobilou osobou, dle § 11 z.č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

▪ školení o BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, apod. odborně způsobilou osobou v BOZP a prevenci rizik,

▪ konsultační a poradenská činnost – např. členění provozovaných činností dle §4 zákona o PO, stanovení druhů dokumentace PO, určování počtu a druhů hasicích přístrojů, včetně návrhu na jejich rozmístění, konzultace o požární bezpečnosti staveb k projektové dokumentaci při stavebních záměrech, při kolaudacích, změnách užívání, uspořádání pracoviště z hlediska BOZP, ergonomie pracoviště, apod.

▪ vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘS),

▪ zpracování kompletní dokumentace požární ochrany (např. požární řády, požární poplachové směrnice, atd.), jak stanoví § 27 vyhl. č.246/01 Sb., ve znění p.p. o požární prevenci,

▪ grafické vypracování požárních evakuačních plánů, dokumentace zdolávání požáru – operativní karty, operativního plánu, vč. projednání na Hasičském záchranném sboru,

▪ vypracování dokumentace BOZP, identifikace a analýzy rizik, kategorizace prací, směrnice osobních ochranných pomůcek (OOPP), místní provozní bezpečnostní předpisy, apod.,

▪ komplexní zajištění PO a BOZP ve vaší firmě, outsourcing (dokumentace, pracovní úrazovost, školení, dohled nad prováděním pravidelných školení, sledování termínů kontrol a revizí vašich zařízení, jednání s orgány PO a BOZP),

▪ provádění preventivních požárních prohlídek a kontrol (audit PO) po stránce požární ochrany vašich objektů a pracovišť, dle §5 odst.1 písm.e) zákona č.133/85 Sb. o PO, ve znění pozdějších předpisů,

▪ provádění prověrek BOZP (audit BOZP) na pracovišti vaší firmy, dle §108 odst.5) zákoníku práce,

▪ účast při jednáních nebo kontrolách dotčených orgánů (Státní požární dozor, Inspektorát práce) ve vaší firmě,

▪ návrh, rozmístění a instalace značení pracovišť a vstupů příslušnými požárně bezpečnostními tabulkami, návrh rozmístění druhů a počtů značení únikových cest a východů, značení překážek na únikových cestách, dle nařízení vlády č.11/02 Sb. fotoluminiscenčním značením,

Veškerá osvědčení o odborné způsobilosti v PO a BOZP, apod. Vám předložíme na požádání.

Kontakt

ing. Pavel Suchoň

odborně způsobilá osoba v požární ochraně a BOZP, kontrolní technik
Tel. 603 323 327
Email: ing.pavelsuchon@seznam.czPetr Žárský

kontrolní technik
Tel. 608 818 536
Email: pet.z@seznam.czKontaktujte nás

Požární ochrana, BOZP, kontrolní činnost:
Tel.: +420 603 323 327 (Ing. Pavel Suchoň)


Kontrolní činnost:
Tel.: +420 608 818 536 (Petr Žárský)